201029 LSAB med text       logo-ledarstegen_blue


Certifiering till ffa-coach och ackreditering till ledarstegs-utbildare

Vi erbjuder certifiering i LedarStegen med Bengt Savén som examinator och kvalitetsansvarig.

Certifieringsprogrammet ger en grundlig utbildning i både LedarStegens modeller och i hur man coachar andra till utveckling - så kallad FFA-coachning. Programmet innehåller både träffar, hemarbete och coachning - med en avslutande muntlig examen samt en ceremoni med diplomering. Är du certifierad har du rätt att kalla dig FFA-coach.

Om du sedan väljer att gå vidare och ackreditera dig får du  rätten att teckna licensavtal och använda använda  vårt "Bibliotek" med utvecklingsmaterial (med bl.a. bilder, övningar, fil-tips och lärar-tips) för egna utbildningar och/eller vara lärare i de  standardkurser för diplomering som har utvecklats.
 

Certifiering till coach

LedarStegs-coachning (eller FFA-coachning) är en målorienterad form av coachning där vanlig coach-teknik kombineras med kopplingar till LedarStegen.
   Coachnings-teknik med aktivt lyssnande (fokuserat lyssnande på vad medarbetaren verkligen säger och globalt lyssnande av det som inte sägs) och kraftfullt frågande (enkla, öppna, utforskande och utmanande frågor) har i kombination med LedarStegens modeller visat sig mycket effektiv för att stödja individers utveckling.  Coachningen relateras till coacheens vardag och hennes självupplevda utmaningar, samt samt hennes kopplingar till de begrepp och modeller i LedarStegen som hon anser vara användbara för ett nästa utvecklingssteg (mer info i slutet på denna sida).

Certifieringsprogrammet "Certifierad LedarStegen-coach"
I samarbete med PurpleTree AB erbjuder vi ett program för certifiering:
   Utvecklingsprogrammet ”Certifierad Coach LedarStegen” är riktat till  personer som vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grundläggande modeller och verktyg. För att officiellt få använda titeln ”Certifierad Coach LedarStegen” krävs genomgången utbildning samt godkänd examinering. Utbildning och personlig coachning tillhandahålls av PurpleTree AB medan examineringen genomförs av upphovsmannen till LedarStegen, Bengt Savén.
 
Redan 2015 genomfördes den första certifieringsutbildningen för att tillgodose efterfrågan på kunniga utbildare och coacher i  LedarStegens modeller och verktyg och antalet genomförda kurser per år har ständigt ökat. Av de som certifierat sig arbetar drygt hälften som chefer inom privat eller offentlig verksamhet och resterande som fristående konsulter/coacher.

"Du får du chansen att lära dig att tillämpa de kraftfulla modellerna själv och att coacha andras utveckling!"

Utbildningen ”Certifierad LedarStegen Coach” är en utbildning för dig som vill utveckla ditt eget ledarskap och/eller vill kunna lära ut och coacha andra ledare i LedarStegens grundläggande modeller och verktyg.  Som ”Certifierad LedarStegen Coach” får du en gedigen grund för att utveckla både ditt eget och andras ledarskap. Du får även tillgång till ett aktivt nätverk av mycket erfarna och kunniga coach-kollegor. (Se mer på NatverketLedarStegen.se)

Sagt om kursen
”Utbildningens teoretiska grund, kursledarens handfasta kunskapsförmedling samt de praktiska momenten ger inte bara en större insikt i LedarStegens modeller utan också en  fördjupad förståelse för min egen ledarskapsresa.”  
Thomas Sabel, HR Manager YASKAWA Nordic AB
 
”Kursen är väldigt pedagogiskt upplagd med bra föreläsningar och diskussioner runt bokens bärande modeller samt coachmetodik. Till detta tillkommer enskild coachning avseende både modellerna samt de enskilda utmaningar som man står inför, mycket givande. Kursens höjdpunkt är genomförandet av de egna coachpassen med efterföljande reflektioner tillsammans med kursledaren. Jag ger kursen toppbetyg och kan ge den mina allra bästa rekommendationer!”  

Henrik Weinbach, Quality manager Saab Communications
 
”För mig som ledare är en bra kompetensutveckling när den teori man lär sig enkelt går att översätta till handling i mitt vardagsarbete och på så sätt skapar värde för organisationens intressenter. LedarStegen är en sådan utbildning.”  

Roberto Citterio, avdelningschef, Malmö stad

Upplägget på kursen ”Certifierad LedarStegen Coach”
Utbildningen är indelat i 3 delar. Del 1 består av en kunskapsdel, del 2 inriktas på att utveckla din förmågan att coacha andra ledare/medarbetare och skapa förändring baserat på LedarStegen. Del 3 utgörs av själva examinationen.  Utbildningen baseras på boken LedarStegen, men innehåller även en grundläggande coachutbildning samt utbildning i vårt kraftfulla verktyg för  verksamhets– och medarbetarutveckling. 
 
Utbildningen bedrivs till största delen på distans via Teams/Skype, men uppstarten och den avslutande certifieringen sker vid gemensamma träffar. Utbildningsupplägg: • 2 utbildningsdagar (heldag + halvdag) • 9 gemensamma reflektionstillfällen via Teams/Skype • certifieringstillfälle med Bengt Savén (halvdag) • skriftlig och muntlig individuell återkoppling från kursledaren 
 
Mellan utbildningsdag 1 och 2 jobbar deltagarna med inlämningsuppgifter kopplade till förståelse av LedarStegens bärande modeller. Mellan utbildningsdag 2 och certifieringstillfället jobbar deltagarna med att själva lära ut och coacha en egen adept (eller flera) i LedarStegen och/eller med att tillämpa modellerna och verktygen i den egna organisationen.
 
Är du intresserad? Mejla Tor Berggrund på PurpleTree ( tor@purpletree.se ) för mer information, tider och priser.
 

ackreditering till utbildare

TBD
 

Licensavtal för ledarstegens "biblioteket"

Om du eller din organisation vill ha rätten att använda text och figurer från LedarStegen kan du för en låg avgift köpa den rätten (inkl. rådgivning och rabatt på bokpriser) via ett licensavtal. Licenstagare får tillgång upphovsrättsskyddat material, bl.a. alla figurer i boken, för egna utbildnings-, marknadsförings- och coachningsunderlag. Avtal finns både för internt bruk och för affärsverksamhet (för konsulter/coacher). Kontakta oss på BraveShip för mer info.

Att coacha med stöd av ledarstegen (FFA-coachning)

I FFA-coachning möts två jämlikar, coachen och coacheen, där den förstnämnde inte behöver vara expert på den senares arbetsområde.
(I FFA-coachande ledarskap där chefen är "coachen" finns en formell maktrelation som påverkar processen - men som ändå till stora delar liknar FFA-coachning.) 
Ett coachande förhållningssätt kännetecknas framförallt av att coachen: 

 • skapar öppenhet och ärlighet baserat på ömsesidig tillit
 • tror på människan och hennes inneboende potential
 • är positiv, närvarande och nyfiken
 • strävar till att skapa lärande (som kan möjliggöra att coacheen kan ta sig an nya arbetsuppgifter)
 • stimulerar den coachade att ta personligt ansvar, våga pröva och reflektera
 • både utmanar och stödjer

Coachningen kan med fördel följa processen Mål? -> Nuläge? -> Alternativ? -> Handlingsåtagande? (jfr. GROW = Goal, Reality, Options, Will do) eller alternativt, om man väljer att utgå från en händelse, blir processen : Problemsituation/utmaning? ->  Verkligt beteende? -> Önskat beteende? -> Handlingsåtagande?
Processens mål är i bägge dessa fall ett handlingsåtagande, ett beslut att göra något, från coacheens sida.

FFA-coachningens hörnstenar är:

 1. Aktivt lyssnande (fokuserat lyssnande på vad coacheen verkligen säger och globalt lyssnande av det som inte sägs)
 2. Effektivt/kraftfullt frågande (enkla, öppna, utforskande och utmanande frågor - med känsla för tajming)
 3. Kopplingar och dialog kring LedarStegens modeller (t.ex. FFA/bidragsmodellen) och verktyg då detta gynnar lärandet
 4. Åtagande att öva/pröva mellan coachningstillfällena.

FFA/Bidragsmodellen kan ofta användas i det effektiva frågandet, t.ex. som i frågan "Tror du att utmaningen/möjligheten beror på F, F eller A (förutsättningar, förmågor eller attityder) ... bland medarbetare, resp. hos ledarskapet?", eller som i återmatningen/frågan "Det verkar som Du har en styrka i förmågan/attityden X. Vad tror du själv?... Hur kan du använda använda den styrkan?" 
Även andra modeller och verktyg i LedarStegen kan infogas i både diskussioner och "att-göra-åtaganden" mellan coach-tillfällen.
 

Följande förenkling används ibland för att sätta fingret på skillnaden mellan coachning, chefsskap och ledarskap:
"Du är ansvarig" (coachning) ..."Jag är ansvarig" (chefsskap) ... "Vi är ansvariga" (ledarskap).


 

Värdet av ffa-coachning

Janne Andersson är en av nätverkets coacher som med stor framgång har handlett många chefer i flera organisationer utifrån LedarStegens 5 steg. Vid utvärderingar av coach-programmen har det bedömda värdet av FFA-coachning i nio fall av tio hamnat på högsta bedömningen (10 av 10). Här är några exempel på svar från utvärderingens fråga Har du fått några "Aha-upplevelser" under coachprogrammet?

”Ja absolut! Den starkaste var nog att få förståelse för min egen värdegrund, vad jag står på/ vad jag bottnar i. Det gav mig en klar kartbild över varför jag ”är som jag är”, hur jag kan agera framåt och vad jag står för. Det gav mig en tydlighet för mig själv.”
Sofia
Verksamhetsutvecklare 

"Jag har insett vikten av att ha definierat 'Bottna-delen', att alla är väl införstådda med de spelregler och värdegrund som gäller."
Mats
Linjechef
 
"Framförallt om Ledarbidragen - både till mig men även till mina medarbetare, samt SamarbetsTrädet med förbättra och leverera (blir lätt fokus på enbart leverans). Dessutom hur jag kan använda min egen kalender för att avsätta tid till att utöva ledarskap i min grupp."
Christian
Sektionschef 

Henrik Weibach har utvärderat ledarstegscoachningen av chefer internt på Saab Communication. Han konstaterar att snittet på frågan om hur adepten  upplevde värdet av coachningen (1 – låg, 10 – hög) låg på 9,2. På frågan "Har du ändrat ditt sätt att leda inom något område som en följd av coachprogrammet?" fick man bl.a. svaren att "står på mig mer – självförtroende", "tydligare och synligare ledarskap", "mer
lyhörd", "kortare och oftare medarbetarsamtal".